PTA

PRESIDENT  :   Mr. REMESWARA DAS

CONVENOR  :   Mr R.SURESHKUMAR (PRINCIPAL)

VICE PRESIDENT   :  Mr. V.VIJAYACHANDRAN NAIR

TREASURER :   Mr. TN PRAVEEN CHAND

MEMBERS           :  
                            Mr.HASHIM.M.K    (GROUP INSTRUCTOR)
                            Mr. G.JEDISON (SENIOR INSTRUCTOR)
                            Mr. V HARILAL (SENIOR INSTRUCTOR)
                            Mr. T.SUDARSANAN NAIR 
    Mrs. BINDU. M. NAIR
    Mr.K. RAVEENDRAN
                            Mrs.LOLITHA KS
                            Mrs.USHAKUMARI
                             Mr.T MANOJKUMAR